HUISHOUDELIJK REGLEMENT NVvK

Akkoord: 58e ALV NVvK, 3 november 2017, Soesterberg

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 1

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald worden in dit reglement onder leden verstaan gewone leden, buitengewone leden, ereleden en aspirant-leden.

 

Artikel 2

De secretaris stelt de leden tijdens de ledenvergadering in kennis van naam van hen, die hebben verzocht gewoon, buitengewoon of aspirant-lid van de vereniging te worden.

Eventuele bezwaren tegen toelating van gewone, buitengewone en aspirant-leden, dienen binnen acht (8) dagen na de dag van melding van de in het vorige lid bedoelde mededeling schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Indien schriftelijke bezwaren bij de secretaris zijn binnengekomen, zal het bestuur een samenkomst beleggen met degene(n), die de bezwaren heeft (hebben) ingebracht.

Indien het bestuur zulks noodzakelijk acht, zal het bestuur eveneens degene, die een verzoek tot toelating heeft gedaan, daarop horen.

Indien de bezwaren of het verzoek tot toelating niet worden ingetrokken, zal het bestuur omtrent de toelating beslissen. Bij niet-toelating kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Artikel 3

Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het voorstel wordt uiterlijk zes weken voor de eerstkomende ledenvergadering met reden omkleed in een vertrouwelijk rondschrijven aan de leden ter kennis gebracht.

 

CONTRIBUTIE

 

Artikel 4

De contributie van de gewone leden en buitengewone leden wordt elk jaar op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

 

Artikel 5

Gewone leden en buitengewone leden die de wettelijk pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen in het opvolgende verenigingsjaar een reductie van vijftig procent (50%) aanvragen. Zij dienen hiervoor zelf actief een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris. Deze reductie kan niet met terugwerkende kracht worden gehonoreerd.

 

Artikel 6

De penningmeester nodigt de gewone leden en buitengewone leden schriftelijk uit hun contributie af andere verplichtingen te voldoen. Blijft een lid ondanks herhaalde aanmaning in gebreke zijn geldelijke verplichtingen te voldoen, dan kan het bestuur aan de ledenvergadering voorstellen het betrokken lid te royeren.

 

BESTUUR

 

Artikel 7

Bestuursleden worden benoemd voor de ledenvergadering uit de leden van de vereniging op voordracht van het bestuur bij volstrekte meerderheid van stemmen. De voordracht wordt uiterlijk drie weken voor de ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt. Tegenkandidaten kunnen door tenminste tien (10) leden worden gesteld door schriftelijke mededeling aan de secretaris uiterlijk twee weken voor de ledenvergadering.

Bestuursleden hebben maximaal drie jaar zitting. De aftredende leden zijn herkiesbaar, doch slechts één maal in dezelfde functie. Ingeval van tussentijdse aftreden voorziet de eerstvolgende ledenvergadering in de vacatures op voordracht van het bestuur.

 

Artikel 8

Het bestuur beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. Het bestuur is verplicht de besluiten van de ledenvergadering uit te voeren.

 

Artikel 9 Voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering, regelt de orde van de werkzaamheden, bevestigt met de secretaris de goedgekeurde notulen en ziet toe dat besluiten van de ledenvergadering worden uitgevoerd. In overleg met de overige bestuursleden belegt de voorzitter de bestuurs- en andere vergaderingen.

Bij ontstentenis van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de secretaris.

 

Artikel 10 Secretaris

De secretaris is onder andere belast met: het houden van de notulen, voeren van correspondentie, het zorgen voor de redactie van alle van de vereniging uitgaande

stukken, het opstellen van het jaarlijks verslag en het bewaren van het archief. Hij draagt zorg dat de penningmeester steeds op de hoogte is van de namen en adressen van de leden.

De secretaris zal bij ontstentenis van de voorzitter zijn taken waarnemen.

 

Artikel 11 Penningmeester

  1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. In de ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen verenigingsjaar. Hij is verplicht aan het bestuur en de in het volgende lid genoemde commissie op haar verzoek inzage te geven van zijn boeken en de kas.
  2. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een kascommissie benoemd van twee leden, die de boeken van de penningmeester of waarnemend penningmeester naziet en met de kasbescheiden vergelijkt en in de ledenvergadering van het volgend jaar van haar bevindingen verslag uitbrengt.
  3. Indien de boeken en bescheiden in orde worden bevonden wordt de penningmeester door de ledenvergadering gedechargeerd voor het door hem gevoerde beleid.
  4. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester legt hij rekening en verantwoording af aan de voorzitter aan wie hij boeken bescheiden en kas overdraagt. Zijn functie wordt daarna tot de volgende ledenvergadering vervuld door de voorzitter. Deze ledenvergadering beslist over decharge van de afgetreden penningmeester en waarnemend penningmeester.

 

VERGADERINGEN

 

Artikel 12

Het bestuur bereidt de ledenvergaderingen voor en bepaalt waar en wanneer de ledenvergaderingen zullen worden gehouden.

 

Artikel 13

De oproeping tot de ledenvergadering wordt uiterlijk drie weken tevoren aan de leden verzonden. In spoedeisende gevallen kan het bestuur van deze bepaling afwijken.

De oproeping vermeldt tijd en plaats van de ledenvergadering , alsmede de te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 14

De ledenvergadering, of in dringende gevallen het bestuur, kan voor de voorbereiding van bepaalde onderwerpen een bijzondere commissie instellen.

 

Artikel 15

Ingeval een/tiende (1/10) van de stemgerechtigde leden daartoe schriftelijk de wens kennen geven, overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de statuten een buitengewone ledenvergadering verlangen, is het bestuur verplicht deze binnen twee weken uit te schrijven op een datum, uiterlijk vier weken na de ontvangst van het verzoek. Indien het bestuur zich niet houdt aan deze termijn, zijn de bedoelde leden bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan onder aanhaling van dit artikel in de oproepingsbrief, die uiterlijk acht (8) dagen van te voren moet worden verzonden. Een aldus bijeengeroepen ledenvergadering kiest haar eigen voorzitter en secretaris en kan de rechtsgeldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van de gewone leden en ereleden op de ledenvergadering aanwezig is.

 

Artikel 16 Stemmingen

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk, tenzij geen stemming wordt verlangd. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. Ingeval van staking van stemmen bij herstemming, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van het aantal schriftelijke uitgebrachte geldige stemmen, tenzij geen stemming wordt verlangd. Heeft bij de eerste stemming niemand deze volstrekte meerderheid op zich verenigd, dan moet een tweede vrije stemming plaatsvinden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt een herstemming gehouden tussen twee personen, die het hoogst aantal stemmen bij de laatste stemming hebben verkregen. Wanneer zulks door het verkrijgen van eenzelfde aantal stemmen noodzakelijk is, moet de herstemming tussen meer personen plaatsvinden. Leidt de herstemming niet tot een beslissing, dan beslist het lot.

 

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 17

Wijziging van dit reglement kan slechts plaatsvinden op voorstel van het bestuur of van tenminste een/tiende (1/10) van de stemgerechtigde leden met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

De voorstellen tot wijziging worden uiterlijk drie weken voor de ledenvergadering aan de leden toegezonden. Een wijziging daartoe treedt in werking zodra een besluit daartoe is genomen.

 

Artikel 18

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, dat echter voor zijn beslissingen verantwoording schuldig is aan de ledenvergadering.

Neem contact op

Laat hier je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt