NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde.
Zij is gevestigd te Nijmegen.

Artikel 2
De vereniging is opgericht op 19 november 1970 te Zwolle.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan dienstbaar te maken aan de gezondheid van het kind. Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere het houden van vergaderingen tot het behandelen van onderwerpen, die op het doel betrekking hebben, alsmede met alle andere wettige middelen, die haar daartoe ten dienste staan of zullen staan.

Artikel 4
De vereniging werkt tot het bereiken van haar doel samen met gelijkgerichte verenigingen in binnen- en buitenland.

LEDEN

Artikel 5
1.  De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden, buitengewone leden en ereleden.
2.  Gewone leden kunnen zijn:
a.  tandartsen;
b.  andere academici, of daarmee naar het oordeel van het bestuur gelijk te stellen  personen, die, hetzij beroepshalve werkzaam zijn in de kindertandheelkunde, hetzij daarbij door hun beroep op de een of andere wijze betrokken zijn;
c.  andere natuurlijke personen die zich beroepshalve en naar het oordeel van het bestuur op erkende wijze bezighouden met de uitoefening van tandheelkundige zorg van kinderen en wier lidmaatschap naar het oordeel van het bestuur de doelstellingen van de vereniging bevordert.
3.  Buitengewone leden kunnen zijn:
natuurlijke personen of rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, die zich bezighouden met de kindertandheelkunde of blijk geven van bijzondere belangstelling voor de vereniging en haar doel.
4.  Ereleden kunnen zijn:
natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op het terrein van haar werkzaamheden, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het lidmaatschap en het buitengewoon lidmaatschap zijn verenigbaar met het erelidmaatschap.
5.  De rechten en verplichtingen van de gewone leden, buitengewone leden en ereleden worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6
1.  Het bestuur beslist over de toelating van een gewoon lid of een buitengewoon lid. Zij, die als gewoon lid of buitengewoon lid tot de vereniging willen toetreden, wenden zich daartoe schriftelijk tot de lste secretaris.
2.  Indien van bezwaren tegen het lidmaatschap blijk wordt gegeven, beslist de ledenverga¬dering omtrent de toelating, een en ander op de wijze als nader in het huishoudelijk reglement is vastgesteld.
3.  Ereleden worden door de ledenvergadering benoemd.
4.  In de gevallen, genoemd in artikel 6, lid 2 en 3, is een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen vereist.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7
1.  Gewone leden verliezen het lidmaatschap door:
a.  overlijden;
b.  opzegging aan de 1ste secretaris uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar;
c.  het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 5, lid 2;
d.  royement.
2.  Buitengewone leden verliezen het lidmaatschap door:
a.  overlijden, ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid;
b.  opzegging aan de 1ste secretaris uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar;
c.  het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 5, lid 3;
d.  royement.
3.  Ereleden verliezen het lidmaatschap door:
a.  overlijden;
b.  opzegging;
c.  royement.
4.  Royement vindt op voorstel van het bestuur of van tenminste 10 leden plaats bij besluit genomen door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.
5.  Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
6.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

INKOMSTEN

Artikel 8
De inkomsten der vereniging bestaan uit:
1.  contributies;
2.  giften, erfstellingen, legaten en andere toevallige baten.

Artikel 9
1.  Gewone leden en buitengewone leden betalen een jaarlijkse contributie, welke wordt vastgesteld op de wijze, als nader  in het huishoudelijk reglement bepaald.
2.  Ereleden zijn van de verplichting tot betaling van contributie vrijgesteld.

BESTUUR

Artikel 10
1.  Het bestuur van de vereniging wordt door de gewone leden uit de leden van de vereniging gekozen.
2.  Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een 1ste secretaris, een 2de secretaris, een penningmeester en twee assessoren.
3.  De leden van het bestuur worden voor elke functie afzonderlijk gekozen.
4.  Het huishoudelijk reglement stelt nadere regelen met betrekking tot de wijze van verkiezing, de zittingsduur en de taak van het bestuur.

Artikel 11
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.  Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3.  Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte. Tegenover derden kan worden volstaan met de handtekening van twee bestuursleden, onder wie hetzij de voorzitter, hetzij de 1ste secretaris, hetzij de penningmeester. Voor het beschikken over saldi bij banken of girodiensten is de handtekening van de penningmeester voldoende.

Artikel 12
De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in hun naam verplichtingen aangaan.
Zij kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in hun rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.

VERGADERINGEN

Artikel 13
1.  Er wordt tenminste één ledenvergadering per jaar gehouden.
2.  Het bestuur is bevoegd en indien 10 leden daartoe schriftelijk de wens te kennen geven, verplicht een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen. De wijze van bijeenroeping is nader bepaald in het huishoudelijk reglement.
3.  Gewone leden, buitengewone leden en ereleden hebben tot de ledenvergadering toegang.
4.  Het stemrecht wordt uitgeoefend door de gewone leden.
5.  Tenzij in de statuten anders is bepaald, beslist de ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.
6.  Het huishoudelijk reglement stelt nadere regelen met betrekking tot de ledenvergadering.

WIJZIGING DER STATUTEN

Artikel 14
1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.  Deze ledenvergadering moet uiterlijk 3 weken van tevoren zijn uitgeschreven op voorstel van het bestuur of van tenminste 10 leden.
3.  Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen v66r de aanvang een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden ter kennis brengen.
4.  Het bepaalde in de eerste drie leden is niet van toepassing indien in de ledenvergadering alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
5.  Indien op de ledenvergadering wel een meerderheid, doch niet 3/4 der aanwezige gewone leden zich v66r een wijziging heeft verklaard, dan wordt het voorstel in de eerstvolgende ledenvergadering, te houden met inachtneming van de voorgaande leden, opnieuw aan orde gesteld. Deze tweede ledenvergadering kan dan over het voorstel met gewone meerderheid beslissen; bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6.  Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat hiervan een notariële ak¬te is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het in artikel 18 van deze statuten bedoelde register.

ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 15
1.  De vereniging wordt ontbonden:
a.  door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering;
b.  door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door ophef¬fing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c.  door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d.  door het geheel ontbreken van leden.
2.  Een voorstel tot ontbinding kan worden gedaan:
a.  door het bestuur;
b.  door minstens 10 leden, die zich daartoe schriftelijk wenden tot het bestuur.
3.  Van het voorstel moet uiterlijk drie weken voor de behandeling de leden kennis worden gegeven.
4.  Voor ontbinding wordt de goedkeuring van tenminste de helft van het aantal gewone leden vereist. Is dit aantal niet aanwezig op de daarvoor bijeengeroepen ledenvergadering, dan wordt de stemming verdaagd tot de volgende ledenvergadering, waarin tot ontbinding kan worden besloten, wanneer tenminste 2/3 van het aantal aanwezige gewone leden zich voor het voorstel verklaart.
5.  De ontbinding wordt ingeschreven in het ten kantore van het in artikel 18 van deze statuten bedoelde register.
6.  In het geval onder artikel 15, lid 1.a wordt hiervoor zorggedragen door hen die met vereffening zijn belast, in het geval onder artikel 15, lid 1.b door de curator in het faillissement, in het geval onder artikel 15, lid l.c door de griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was, in het geval onder artikel 15, lid l.d. door de laatste bestuursleden of door de vereffenaars.

Artikel 16
1.  Bij ontbinding der vereniging zal in een ledenvergadering aan het batig saldo en eventueel aan haar bezittingen een    bestemming worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomstig het doel der vereniging.
2.  Het bestuur is belast met de liquidatie.

Artikel 17
1.  Er is een huishoudelijk reglement, waarvan de bepalingen niet strijdig mogen zijn met de wet en de statuten.
2.  Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt krachtens besluit van de ledenvergadering met inachtneming van de daarvoor nader gestelde regels in het huishoudelijk reglement.

Artikel 18
In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders van de vereniging:
a.  deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende de statuten;
b.  elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende de statutenwijziging;
c.  de ontbinding van de vereniging;
d.  de naam, de voornamen en de woonplaats van alle bestuursleden, aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

Neem contact op

Laat hier je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt