Statuten Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde

Akkoord: 58e ALV NVvK, 3 november 2017, Soesterberg

 

NAAM EN ZETEL

 

Artikel 1

De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde. Zij

is gevestigd te Maarssen.

 

Artikel 2

De vereniging is opgericht op negentien november negentienhonderdzeventig te

Zwolle. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig

december.

 

DOEL EN MIDDELEN

 

Artikel 3

De vereniging stelt zicht ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan dienstbaar te maken

aan de gezondheid van het kind. Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere

het houden van vergaderingen tot het behandelen van onderwerpen, die op het

doel betrekking hebben, alsmede met alle wettige middelen, die haar daartoe ten

dienste staan of zullen staan.

 

Artikel 4

De vereniging werkt voor het bereiken van haar doel samen met gelijkgerichte verenigingen in binnen- en buitenland.

 

LEDEN

 

Artikel 5

 1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden, buitengewone leden, ereleden en aspirant-leden.
 2. Gewone leden kunnen zijn:
  • tandartsen en tandartsen niet-praktiserend
  • mondhygiënisten en mondhygiënisten niet-praktiserend
  • andere academici, of daarmee naar het oordeel van bestuur gelijk te stellen personen, die hetzij beroepshalve werkzaam zijn in de kindertandheelkunde, hetzij daarbij door hun beroep op de één of andere wijze betrokken zijn.
 3. Buitengewone leden kunnen zijn: Natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bezighouden met de kindertandheelkunde of blijk geven van bijzondere belangstelling te hebben voor de vereniging en haar doel.
 4. Ereleden kunnen zijn: Natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op het terrein van haar werkzaamheden bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het lidmaatschap en het buitengewoon lidmaatschap zijn verenigbaar met het erelidmaatschap.
 5. Aspirant-leden kunnen zijn:
  • studenten tandheelkunde
  • studenten mondzorgkunde
 6. De rechten en plichten van de gewone leden, buitengewone leden, ereleden en aspirant-leden worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 6

 1. Het bestuur beslist over de toelating van een gewoon lid, buitengewoon lid of een aspirant-lid. Zij, die als gewoon lid, buitengewoon lid of aspirant-lid tot de vereniging willen toetreden, wenden zich daartoe schriftelijk tot de secretaris.
 2. Indien van bezwaren tegen het lidmaatschap blijk wordt gegeven beslist de ledenvergadering omtrent de toelating, één en ander op de wijze als nader in het huishoudelijk reglement is vastgelegd.
 3. Ereleden worden door de ledenvergadering benoemd.
 4. In de gevallen, genoemd in artikel 6, lid 2 en 3, is een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen vereist.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

 

Artikel 7

 1. Gewone leden verliezen het lidmaatschap door:
  • overlijden;
  • opzegging aan de secretaris uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar;
  • het niet meer voldoen aan het gesteld in artikel 5, lid 2;
  • royement.
 2. Buitengewone leden verliezen het lidmaatschap door:
  • overlijden, ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid;
  • opzegging aan de secretaris uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar;
  • het niet meer voldoen aan het gesteld in artikel 5, lid 3;
  • royement.
 3. Ereleden verliezen het lidmaatschap door:
  • overlijden;
  • opzegging;
  • royement.
 4. Aspirant-leden:
  • overlijden;
  • opzegging aan de secretaris uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar;
  • het niet meer voldoen aan het gesteld in artikel 5, lid 5;
  • omzetting van het aspirant-lidmaatschap in een gewoon lidmaatschap;
  • royement.
 5. Royement vindt op voorstel van het bestuur of tenminste één/tiende (1/10) van de leden plaats bij besluit genomen door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

INKOMSTEN

 

Artikel 8

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. giften, erfstellingen, legaten en andere toevallige baten;
 3. sponsorgelden.

 

Artikel 9

 1. Gewone leden en buitengewone leden betalen een jaarlijkse contributie welke wordt vastgesteld op de wijze als nader te bepalen in het huishoudelijk reglement.
 2. Ereleden en aspirant-leden zijn van de verplichting tot de betaling van contributie vrijgesteld.

 

BESTUUR

 

Artikel 10

 1. Het bestuur wordt door de gewone en ereleden uit de leden van de vereniging gekozen.
 2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee algemene leden.
 3. De leden van het bestuur worden voor elke functie afzonderlijk gekozen.
 4. Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels met betrekking tot de wijze van verkiezing, de zittingsduur en de taak van het bestuur.

 

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 3. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte. Tegenover derden kan worden volstaan met de handtekening van twee bestuursleden, onder wie hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester. Voor het beschikken over saldi bij banken is de handtekening van de penningmeester voldoende.

 

Artikel 12

De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in hun naam verplichtingen aangaan. Zij kan namens de leden tot handhaving van de bedongen

rechten in hun rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van een schadevergoeding.

 

VERGADEREN

 

Artikel 13

 1. Er wordt tenminste één ledenvergadering per jaar gehouden.
 2. Het bestuur is bevoegd en indien één/tiende (1/10) van de stemgerechtigde leden daartoe schriftelijk de wens te kennen geven verplicht een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen. De wijze van bijeenroepen is nader bepaald in het huishoudelijk reglement.
 3. Gewone leden, buitengewone leden, ereleden en aspirant-leden hebben tot de ledenvergadering toegang.
 4. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de gewone leden en ereleden.
 5. Tenzij in de statuten anders is bepaald beslist de ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.
 6. Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels met betrekking tot de ledenvergadering.

 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

 

Artikel 14

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld.
 2. Deze ledenvergadering moet uiterlijk drie (3) weken van tevoren zijn uitgeschreven op voorstel van het bestuur of van één/tiende (1/10) van de stemgerechtigde leden.
 3. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf (5) dagen voor de aanvang een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, aan de leden ter kennis brengen.
 4. Het bepaalde in de eerste drie leden is niet van toepassing indien de op ledenvergadering alle gewone leden en ereleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. Indien op de ledenvergadering wel een meerderheid, doch niet drie/vierde (3/4) van de aanwezige gewone leden en ereleden zich voor een wijziging heeft verklaard, dan wordt het voorstel in de eerstvolgende ledenvergadering, te houden met inachtneming van de voorgaande leden, opnieuw aan de orde gesteld. Deze tweede ledenvergadering kan dan over het voorstel met gewone meerderheid beslissen; bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de betreffende akte te ondertekenen.

 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

 

Artikel 15

 1. De vereniging wordt ontbonden door:
  • een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering;
  • insolventie; nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens toestand van de boedel;
  • de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
  • het geheel ontbreken van leden.
 2. Een voorstel tot ontbinding kan gedaan worden door:
  • het bestuur;
  • ten minste één/tiende (1/10) van de stemgerechtigde die zich daartoe schriftelijk wenden tot het bestuur.
 3. Van het voorstel moet uiterlijk drie (3) weken vóór de behandeling de leden kennis worden gegeven.
 4. Voor ontbinding wordt de goedkeuring van tenminste de helft van het aantal gewone leden en ereleden vereist. Is dit aantal niet aanwezig op de daarvoor bijeengeroepen ledenvergadering dan wordt de stemming verdaagd tot de volgende ledenvergadering, waarin tot ontbinding kan worden besloten, wanneer tenminste twee/derde (2/3) van het aantal gewone leden en ereleden zich voor het voorstel verklaart.
 5. De ontbinding wordt ingeschreven in het kantoor van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het geval onder het artikel 15, lid 1.awordt hiervoor zorg gedragen door hen die met de vereffening zijn belast. In geval onder het artikel 15, lid 1.b door de curator in het faillissement. In het geval onder artikel 15, lid 1.c door de griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was. In het geval onder artikel 15, lid 1.d door de laatste bestuursleden of door de vereffenaars.

 

Artikel 16

 1. Bij ontbinding van de vereniging zal in een ledenvergadering aan het batig saldo en eventueel aan haar bezittingen een bestemming gegeven worden zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging.
 2. Het bestuur is belast met de liquidatie.

 

Artikel 17

 1. Er is een huishoudelijk reglement waarvan de bepalingen niet strijdig mogen zijn met de wet en de statuten.
 2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement geschiedt krachtens besluit van de ledenvergadering met inachtneming van de daarvoor nader gestelde regels in het huishoudelijk reglement
Neem contact op

Laat hier je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt